EEN LANGE HISTORIE

Kornips is de handelsnaam van de organisatie die is ontstaan uit een accountants- en belastingadvieskantoor met een lange historie in het zuiden van het land. De naam Kornips werd verbonden toen de heer Jo Kornips in 1971 het roer overnam van de toenmalige eigenaar.

Tegenwoordig is de heer Jo Kornips als adviseur nog steeds verbonden aan het kantoor. Begin 2014 heeft de heer Ralph Kornips het kantoor overgenomen en is het kantoor uitgebreid met een tweede vestiging in Eindhoven, om uiteindelijk alle activiteiten door te zetten vanuit één vestiging in Eindhoven.

SERVICES

Advisering op het gebied van belasting en bedrijfsvoering:
dit omvat het adviseren over de juiste rechtsvorm bij de oprichting van een onderneming, advies bij ondernemingsplannen en financieringen, advisering over onderwerpen als bedrijfsopvolging en overnames, estate planning en oudedagsvoorzieningen. Kortom, de noodzakelijke rechterhand voor (startende) ondernemers.

Administratieve dienstverlening:
het verzorgen van de financiële administratie, salarisadministratie, het opstellen van jaarrekeningen en publicatiestukken, het verzorgen van alle gerelateerde belastingaangiften, zoals omzet-, loon-, vennootschaps-, dividend- en inkomstenbelasting.

Interim management:
het tijdelijk overnemen, herstructureren of opzetten van (onderdelen van) interne financiële administratie en interne controle binnen een onderneming.

NETWERK VAN SPECIALISTEN

Juridisch:
wij werken nauw samen met notarissen, advocaten en juridische dienstverleners om snel en efficiënt te kunnen schakelen indien de behoefte bij onze klanten bestaat voor juridische ondersteuning.

Fiscaal:
indien fiscale vraagstukken specialistische kennis vereisen, dan werken wij nauw samen met een van de grootste belastingadvieskantoren van Nederland, zodat wij altijd snel de juiste specialist kunnen betrekken bij het vraagstuk.

CLIËNTEN

Onze cliënten bestaan uit een verscheidenheid van ondernemingen in het MKB, van ZZP-ers tot ondernemingen met tientallen werknemers.

Wij zijn ook erg actief in de gezondheidszorg en de jonge start-ups.

CONTACT

Freddy van Riemsdijkweg 4 | 5657 EE Eindhoven

Postbus 8575 | 5605 KN Eindhoven

Tel. +31(0)475 – 349 000

info@kornips.nl  |  kornips.nl

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door kornips innovative business advisors (hierna: kornips) en de aan haar gelieerde ondernemingen.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. We verzamelen alleen persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren, en om producten en diensten onder uw aandacht te brengen.

Algemene verordening gegevensbescherming

De algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft zijn plaats in ons interne informatiebeveiligingsbeleid, interne procedures, bij het inrichten van processen en systemen en in de opleiding van (nieuwe) medewerkers.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Cookiebeleid & gebruikte cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en waarvoor u toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Indien u een dienst van ons afneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kornips.nl, zodat wij voor verwijdering kunnen zorgdragen.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan uw verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:

 • Rechthebbenden;
 • Toezichthouders;
 • Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
 • Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
 • Eventuele leveranciers van ICT systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Het kan soms noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.
Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kornips) tussen zit.

Bewaartermijn van de gegevens

Behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke beroeps-en gedragsregels of een wettelijke bewaarplicht, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in dit privacy statement vermelde doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht op wijzigen van privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat kennis te nemen van dit privacy statement.

Uitoefening van rechten en contact opnemen met kornips

U bepaalt of u gebruik wenst te maken van de diensten die op onze website worden aangeboden. U bepaalt zelf of u persoonsgegevens aan kornips verstrekt. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan zullen een aantal diensten of producten van kornips niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn.
U heeft de volgende rechten omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens:

 1. Het indienen van een verzoek tot:
  • inzage;
  • wijziging;
  • verwijdering;
  • gegevensoverdraagbaarheid (dit betekent dat u een verzoek indient om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen).
 2. Het intrekken of beperken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking Dit kan te allen tijde en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 3. Het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of over het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons via info@kornips.nl.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Ralph Kornips
0475-349000
info@kornips.nl